مدیریت سازگار آبخیز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن آبخیزداری ایران

چکیده

عدم مدیریت پایدار منابع طبیعی یکی از چالش‌های اساسی پیشروی جوامع و دولت‌هاست و می بایست در آینده به‌طور جدی‌تر به آن پرداخته شود. از این رو مدیریت مؤثر طبیعت و محیط زیست نیازمند ساختار منسجم و مبتنی بر دانش و اطلاعات کافی و قابل اعتماد و به روز بوده و مدیریت سازگار نقطه عطفی برای دستیابی به مدیریت پایدار منابع می باشد. باوجود این تاکنون عملکرد کاربست مدیریت سازگار در مقیاس حوزه آبخیز مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا در این مقاله چرخه مدیریت سازگار آبخیز در قالب شناسایی مشکل، طراحی، اجرای اقدامات، پایش عملکرد، ارزیابی شرایط بوم سازگان و در نهایت اصلاح و تنظیم با هدف تهیه مدل مفهومی کاربست مدیریت سازگار و نهایتاً مقایسه نتایج آن با رویکردهای جاری و مرسوم مدیریت آبخیز تشریح شده است. برای ای نمنظور جزئیات مفهومی هر یک از مراحل چرخه مدیریت سازگار با استفاده از اصول و استانداردهای علمی مترتب بر هر بخش و مبتنی بر ارزیابی سلامت آبخیز، شناخت را هکار مناسب، پیش‌بینی روش‌های اجرایی کم پیامد و بهترین اقدامات مدیریتی و نهایتاً ارزیابی عملکرد آن ها در مقایسه با روش های مرسوم مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها