بررسی تغییرات طولانی‌مدت کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی در دشت دلفان

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان و نویسنده مسئول

چکیده

برداشت روزافزون از منابع آب زیرزمینی به‌عنوان مهم‌ترین منابع تأمین آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، سبب بروز مشکلات کمی و کیفی این منابع شده است. بنابراین حفظ و پایش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی یکی از راه‌کارهای مدیریت صحیح منابع آب در این مناطق است. در پژوهش حاضر روند تغییرات کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت دلفان موردبررسی قرار می­گیرد. برای این منظور از اطلاعات 32 ساله‌­ی (1395-1364) چاه­‌های عمیق موجود در دشت که شامل: Ca،Mg ،Na ،EC ،SAR ،HCO3 ،SO4 ،TDS ،TH ،Cl  و K بود و هم‌چنین اطلاعات کمی 12 حلقه چاه پیزومتری برای سال­‌های 1381-1395، استفاده گردید. برای بررسی روند تغییرات سری‌­های زمانی متغیرهای کیفی از آزمون ناپارامتریک من- کندال استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل این آزمون نشان داد که روند تغییرات پارامترهای SAR و TH در سطح اطمینان 95 درصد معنی­‌دار بوده است و به‌طورکلی آنیون­‌های منابع دشت روندی کاهشی داشته درحالی‌که کاتیون­‌های این منابع دارای روندی افزایشی بوده است. بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت نشان داد که تراز آب منابع در طول دوره آماری دچار افت شده است که این افت در چاه پیزومتری سیکوند در سطح 99 درصد و در چاه‌­های کرم الهی، عزیزآباد و چراغ در سطح 95 درصد معنی‌­دار بوده است.

کلیدواژه‌ها