مروری بر ژئوتکستایل‌ها از نظر مسائل حفاظت خاک و آب

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و نویسنده مسئول

2 استاد تمام گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده

امروزه فرسایش خاک و معضلات ناشی از آن در سرتاسر کشور سبب ایجاد نیاز روز افزون در جهت شناخت بهتر روش‌های مختلف حفاظت خاک و آب شده است. در این راستا، به‌کارگیری مواد مختلف از جمله انواع ژئوتکستایل‌ها با ویژگی‌های متفاوتی که دارند، می‌تواند گزینه مناسبی در جهت تأمین نیاز حفاظتی موجود باشد. ژئوتکستایل یکی از انواع محصولات ژئوسنتتیکی بوده که علاوه بر نوع مصنوعی آن، می‌توان به‌صورت دستی نیز اقدام به تهیه بیولوژیکی آن نموده و در پروژه‌های مختلف مرتبط با خاک مورد استفاده قرار بگیرند. علی‌رغم موارد کاربرد زیاد این محصول و سازگاری نوع طبیعی آن با محیط‌زیست، کمتر تحقیقی در ایران بدان پرداخته است. لذا در پژوهش حاضر سعی شده مروری بر ژئوتکستایل‌ها و قابلیت‌های آن در پایداری دامنه، کاهش رواناب و هدررفت خاک صورت بگیرد، تا با شناخت بهتر این محصول و آگاهی از مکانیسم عملکرد آن، بتوان به‌نحو مؤثری از این گزینه حفاظتی در مدیریت منابع آب و خاک کشور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها