اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قشلاق استان فارس)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران. *نویسنده‌ی مسئول

2 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

3 استادیار پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 کارشناس‌ارشد اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌بید استان فارس، ایران.

5 کارشناس‌ارشد‌ بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران.

چکیده

توجه به مشارکت ذی­نفعان و شناسایی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی و مرتفع ساختن موانع تحقق آن در اجرای پروژه‌­های آبخیزداری، امکان برخورداری از پتانسیل­‌های فکری، اجرایی، نظارتی و دانش بومی آبخیزنشینان را در مراحل مختلف مطالعاتی، اجرایی، ارزیابی و حفاظت طرح­‌ها فراهم می­‌کند. این مسأله ضمن کاهش هزینه­‌ها، ضامن موفقیت و اجرای مؤثرتر طرح‌­ها خواهد بود. به­‌منظور دستیابی به این هدف، در این پژوهش با بررسی چهار شاخص و دوازده زیرشاخص با طیف لیکرت، اقدام به اولویت­‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح­‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان در حوزه­ی آبخیز قشلاق واقع در شمال استان فارس شده است. تعیین فراوانی و فراوانی نسبی شاخص­‌ها و زیرشاخص­‌ها در نرم‌­افزار SPSS (نسخه‌ی 23) صورت گرفت و به منظور تعیین اهمیت آن­ها از آزمون t استفاده شد. سپس، ارتباط بین هر شاخص با زیرشاخص‌­های آن با استفاده از ضرایب همبستگی مشخص شد و به منظور اولویت­‌بندی شاخص‌­ها و زیرشاخص­‌های مؤثر، از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد در اولویت­‌بندی شاخص‌­ها از دیدگاه آبخیزنشینان به ترتیب شاخص‌­های "آموزشی- ترویجی"، "اقتصادی"، "اجتماعی"، و "طراحی- اجرایی" به عنوان شاخص­‌های مؤثر و در اولویت‌­بندی زیرشاخص‌­ها، به ترتیب زیرشاخص­‌های "عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرح‌­ها و اهداف مربوطه" و "اختلافات قومی و محلی" دارای بیشینه و کمینه­‌ی اولویت در عدم مشارکت در طرح‌های آبخیزداری در این حوزه‌­ی آبخیز تعیین شدند. لازم است به منظور مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرح‌­های آبخیزداری، نسبت به تدوین برنامه­‌ی جامع آموزش و ترویج و حل مسائل "اقتصادی" آبخیزنشینان اقدامات عملی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها