برآورد دبی‌‌های حداقل ماهانه با دوره‌ بازگشت‌های مختلف در رودخانه‌های استان اردبیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شناخت و بررسی شاخص‌های فراوانی جریان‌های کمینه با توجه به اثرات زیان‌بار خشکسالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجزیه و تحلیل جریان‌های کمینه به‌عنوان روشی در برآورد خشکسالی هیدرولوژیک مطرح می‌باشد. در همین ارتباط، پژوهش فعلی با هدف تحلیل شدت جریان‌های کمینه 33 ایستگاه هیدرومتری واقع در استان اردبیل برنامه‌ریزی شده است. در همین راستا، از توزیع گامای دوپارامتره استفاده گردید و ارتباط بین جریان‌های کمینه با احتمال وقوع و دوره‌های بازگشت مختلف، رسم و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد. که شدت مقادیر دبی‌های کمینه و شدت خشکسالی با افزایش دوره بازگشت به‌ترتیب کاهش و افزایش می‌یابد. دامنه مقادیر دبی با دوره بازگشت 2 ساله در ایستگاه‌های مورد مطالعه از 01/0 تا 95/0 به‌ترتیب در ایستگاه‌های آتشگاه و بوران متغیر است. مقدار جریان کمینه برآوردی در دوره بازگشت 100 ساله نیز در ایستگاه‌های بوران و نیر به‌ترتیب کم‌ترین (0) و بیش‌ترین (21/0) مقدار را به خود اختصاص داد. با توجه به آسیب‌های متعدد منتج از خشکسالی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی کشور، لحاظ و بررسی پدیده مذکور به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه پایدار امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها