ارائه راهبرد مدیریتی مناسب با استفاده از مدل تلفیقی QSPM-SWOT با هدف ساماندهی عشایر (مطالعه موردی: طایفه عشایری گود عرب‌طاهری طبس)

نویسنده

دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه یزد، نویسنده مسئول:

چکیده

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع عشایری از جمله مسائل استراتژیک دولت­ها می­باشد که بی­شک ارائه راهبردهای مدیریتی مناسب در این راستا گامی مهم و ضروری تلقی می­گردد. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی مشکلات گود عرب­طاهری منطقه طبس و بر اساس مدل تحلیلی SWOT انجام شده است. ابتدا با بازید از منطقه و تهیه پرسشنامه‌­ها نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای منطقه تعیین گردید. سپس ماتریس عوامل داخلی (قوت­‌ها و ضعف­‌ها) و عوامل خارجی (فرصت­‌ها و تهدیدها) تهیه و جهت امتیازدهی (طیف لیکریت) به کارشناسان و بومیان منطقه ارائه شد. پس از تعیین ضریب تأثیر(ضریب نهایی) عوامل در ماتریس­‌ها، راهبرد (استراتژی) حداقل- حداکثر WO تعیین گردید. این راهبرد نوع دوم راهبردها و از ترکیب فرصت­‌ها و نقاط ضعف می‌­باشد که به توجه به ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد مناسب طراحی می‌­گردد. در ادامه جهت تعیین راهکارهای مناسب با استفاده از ماتریس QSPM شش راهکار از تلفیق عوامل داخلی و خارجی شناسایی شد که در نهایت دو راهکار 1- توجه دولت به مناطق محروم و عشایر منطقه و تأسیس مراکز بهداشتی، فرهنگی، رفاهی، ارتباطی، مراکز خرید و فروش و 2- ارائه برنامه‌­ای جامع برای یکجا­نشینی عشایر و عواقب بعد از آن، با بالاترین امتیاز به‌عنوان بهترین راهکار شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها