بررسی توان اکولوژیکی در مقیاس زیر حوزه‌ای، راهبردی جهت آمایش سرزمین استانی (حوزه مورد مطالعه: شهرستان چوار استان ایلام)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگی­های اکولوژیک سرزمین و شرایط اجتماعی آن، اقتصادی و نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می‌­سازد. در این میان، استفاده از داده‌های مکانی و سامان‌دهی و تحلیل درست این داده‌ها برای بهره‌گیری در موضوعات توسعه، با اهمیت بوده و از رشد فزاینده­ای در سطح تحقیقات روز برخوردار است. داشتن نقشه‌های مناسب از شرایط بوم شناختی و زیست محیطی سرزمین برای ارزیابی بسیار با اهمیت است. در این راستا تحقیق فوق به بررسی کاربری‌های چندگانه به  صورت زیر حوزه‌ای می‌پردازد جهت این امر نقشه‌های مورد نیاز بعد از تهیه با استفاده از نرم افزار  Arc Map در فرآیند آمایش سرزمین، جهت ارزیابی توان اکولوژیک اطلاعات منابع اکولوژیک حوضه با دستورات  Overlly تلفیق شد و در نتیجه نقشه‌ای که بیانگر تمامی خصوصیات لایه‌های تلفیق شده است به دست آمد. در این پژوهش بر اساس کاربری‌های به دست آمده به تفکیک کاربری  جنگل نیمه تجاری با درصد مساحت 54/48 درصد دارای اولویت بود و در کاربری کشاورزی و مرتع، کشاورزی درجه دو با درصد مساحت 87/34 درصد در بخش‌های پایینی حوزه که شامل زنبورداری، باغداری، کشت آبی محدود مانند برنج در سطح کم را شامل شد و در مناطق بالاتر کشاورزی درجه شش با مساحت 02/47 درصد، بیانگر شرایط خوب منطقه برای مرتع‌داری است، قسمت اعظم حوزه به مساحت 02/74 کیلومترمربع را تفرج گسترده تشکیل داد، و در بررسی نتایج به دست آمده از مدل در مرحله تعیین توان حوضه به انواع کاربری‌ها نشان داد که بیشترین تناسب در حوضه آبخیز در بین تمامی کاربری‌ها به کاربری جنگل و تفرج گسترده به ترتیب با مساحت 27/37 و 42/35 کیلومتر مربع مربوط می‌شود که تقریباً قسمت زیادی از سطح حوزه را شامل می‌شود و کمترین سطح به کاربری کشاورزی با مساحت 06/27 کیلومتر مربع اختصاص دارد، بنا بر نتایج تحقیق فوق مطالعات زیر حوزه‌ای می‌تواند به مدیران در مدیریت صحیح سرزمین و بهره‌وری مثبت از توان اقتصادی و اجتماعی سرزمین کمک نماید و در حفظ آب و خاک که بستر حیات انسان را تشکیل می‌دهد، گامی مؤثر نهاده و توان سرزمین را برای نسل آینده نگه‌داری نماید.

کلیدواژه‌ها