بررسی و پایش تغییرات سطح برف در استان چهارمحال بختیاری

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه لرستان و نویسنده مسئول،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

چکیده

ازنظر اقلیم شناسان و هواشناسانی که تغییرات اقلیمی و اتمسفری را مطالعه می­کنند در دید جهانی پایش برف یک ضرورت است. زیرا خصوصیات فیزیکی درون برف بر تغییرات روزانه و اقلیمی و حتی تغییرات بلندمدت اقلیمی تأثیرگذار است. مطالعه و اندازه­گیری تغییرات سطوح برف به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین آب، بسیار مهم است. با توجه به شرایط محیط­های کوهستانی امکان اندازه­گیری دائم زمینی جهت تخمین منابع برفابی و تشکیل پایگاه داده‌ها وجود ندارد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در شناسایی مناطق برف‌گیر و ارزیابی تغییرات آن بسیار مهم می‌باشد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره‌ای MODIS  استان چهارمحال بختیاری در محدوده­ی زمانی بین سال‌های 2007 تا 2015 و مربوط به ماه­های مارس، دسامبر، ژانویه، آپریل و فوریه انتخاب شد. به‌طورکلی کمترین مساحت برف در سال‏های موردمطالعه مربوط به ماه آپریل و بیشترین مساحت برف مربوط به ماه فوریه می‏باشد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده‌ی کاهش سطح برف در طی دوره موردبررسی بود که می­توان این کاهش را ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی و گرم شدن کره زمین دانست.

کلیدواژه‌ها