تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده‌کاوی QUEST (مطالعه‌ی موردی: شهرستان پاسارگاد استان فارس)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش

2 مربی پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

امروزه بحث کیفیت آب در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از مباحث کلیدی مطرح است؛ زیرا این امر ارتباط بسیاری با سلامتی انسان و نقش بسیار مهمی در مدیریت و بهره‌­برداری از منابع دارد. به این منظور پژوهش حاضر برای اولین بار نسبت به تعیین مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش داده‌­کاوی در شهرستان پاسارگاد واقع در 105 کیلومتری شمال شرقی شیراز اقدام نموده است. نتایج این تحقیق که از مدل­سازی با بهره‌­گیری از درخت تصمیم QUEST در نرم­افزار Clementine (نسخه‌­ی 12)، حاصل شده است، نشان داد که مؤثرترین فاکتورهای کیفیت آب آشامیدنی در این منطقه، تابع سختی کل (TH) و هدایت الکتریکی (EC)، می­باشد. بدین ترتیب، در صورتی که سختی کل (TH) در این شهرستان کمتر از 232/282 قسمت در میلیون، و هدایت الکتریکی (EC) آن، کمتر از 787/822 میکروموهس بر سانتی­متر باشد، این آب مناسب آشامیدن می‌باشد. بنابراین توصیه می­شود به اقدامات تصفیه و کاهش سختی آب جهت مصارف شرب (انسان) توجه گردد و انجام پایش­های مستمر در قالب نمونه­برداری­های دوره­ای منظم از منابع آب در این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها