شبیه‌سازی جریان روزانه حوزه آبخیز نکارود با استفاده از مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

کاربرد مدل‌­های پیوسته هیدرولوژیکی و همچنین توسعه روش‌­های واسنجی آن با استفاده از سیستم‌­های اطلاعات جغرافیایی به­طور چشم‌گیری در حال گسترش می­باشد. هدف از این پژوهش، واسنجی و اعتبارسنجی مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک (SMA) و همچنین شبیه­‌سازی جریان به صورت پیوسته در حوضه نکارود می‌­باشد. در این پژوهش ابتدا متغیرهای بارش و دما وارد مدل شده، سپس مدل برای دوره‌‏های آماری مختلف واسنجی و پارامترهای آن محاسبه شد، همچنین پارامترهای تخمینی موردنیاز، در محیط GIS تجزیه و تحلیل و در نهایت برای دوره‌­های آماری مختلف، اعتبارسنجی و صحت و دقت آن برآورد شد. هیدروگراف­‌های ایجاد شده از سناریوهای پارامترهای مدل تنظیم یافته، با هیدروگراف مدل مشاهداتی ایستگاه گلورد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج واسنجی و اعتبارسنجی سالانه نشان داد که ضریب تبیین دبی مشاهداتی و شبیه­‌سازی به‌­ترتیب برابر 80/0 و 75/0 می­باشد. همچنین برای دوره اعتبارسنجی مدل، تابع هدف AEPM (17/10) تطبیق بهتری را نسبت به دوره واسنجی داشت (26/18). با انجام شبیه­‌سازی جریان رودخانه و با استفاده از رخدادهای اقلیمی که به­‌صورت پیوسته زمانی در طولانی مدت واقع می‏شود، نتایج دبی روزانه برای حوزه آبخیز نکارود در حد قابل قبول به­دست آمد. با کاربرد این مدل در برآورد جریان رودخانه، مطالعه تغییر اقلیم، تغییر در کابری اراضی و در نتیجه مدیریت هرچه بهتر منابع آب میسر می­شود.         

کلیدواژه‌ها