تعیین عرصه‌های مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه خشک‌رود استان مرکزی از طریق سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری داده‌های مکانی منطقه

نویسندگان

1 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، نویسنده مسئول،

2 دانش‌آموخته رشته زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.

چکیده

یکی از گزینه‌‏های مدیریت جریان‏های زیرسطحی، استفاده از سدهای زیرزمینی است. سدهای زیرزمینی به دلیل عدم پیچیدگی زیاد سازه­ای، هزینه کم احداث و نبود تبخیر سطحی، مناسب اجرا در تمام اقلیم‏های کشور می­باشند. عوامل مختلف و متنوعی در مکان­یابی سدهای ‏زیرزمینی دخیل است، از این‏رو مکان‏یابی آنها کار پیچیده ‏و زمان­بری است. لذا در این‏ ‏بررسی از سامانه اطلاعات مکانی ((GIS‏ استفاده شد تا روشی جدید برای مکان‏یابی آبراهه‏‌های مناسب برای ساخت سدهای زیر سطحی در محدوده شمال شهرستان ساوه و در بخش خشکرود پیشنهاد گردد. د‏ر ابتدا برای انتخاب مناطق مستعد، یکسری از معیارها نظیر میزان شیب، گسل‏های منطقه، سازندهای نامناسب زمین­شناسی، به عنوان معیار‏های حذفی ‏در نظر گرفته شد و مناطق دارای این معیارها از منطقه مورد مطالعه حذف گردیدند، سپس از بین مناطق مستعد باقی‌مانده با استفاده از معیارهایی نظیر میزان فاصله از قنات‏‌ها، راه­های دسترسی، محدوده‌‏های کشاورزی تحت پوشش، کیفیت و کمیت آب زیرزمینی و عمق مخزن، سه منطقه برای احداث سد در نظر گرفته شده و الویت‏بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها