ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های آبخیزداری حوزه آبخیز سد مهاباد

نویسندگان

1 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسئول،

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش توصیفی - همبستگی حاضر، ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح­های آبخیزداری حوزه سد آبخیز مهاباد است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه­‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. جامعة آماری تحقیق حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن حوزه آبخیز سد مهاباد تشکیل دادند (2458N=) که از این تعداد، 175 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌­گیری تصادفی خوشه‌­ای به‌­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (175n=). نتایج توصیفی تحقیق نشان دادند که اثرات زیست- محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح‌­های آبخیزداری حوزه آبخیز سد مهاباد، به‌­ترتیب، در سطوح "تقریباً زیاد"، "تقریباً متوسط" و "تقریباً کم" است. همچنین، آبی شدن زمین­‌های زراعی، جلوگیری از وقوع سیل و افزایش مشارکت­‌های مردمی مهمترین اثرات طرح­‌ها در اَبعاد اقتصادی، زیست- محیطی و اجتماعی بودند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که اثر زیست- محیطی بیشترین و اثر اجتماعی کمترین اثر طرح‌­های آبخیزداری در حوزه آبخیز سد مهاباد هستند. همچنین، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان دادند که بین سطح زیرکشت و تعداد افراد خانواده پاسخگویان که درگیر فعالیت­‌های کشاورزی هستند با میزان اثرات طرح‌های آبخیزداری رابطه مثبت و معنی‌­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها