تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت منابع آب‌زیرزمینی طی سه دهه اخیر در دشت میناب

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، دانشگاه هرمزگان.

2 دانشیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

منابع آب زیرزمینی به­عنوان یکی از مهم­ترین منابع تأمین آب مورد نیاز برای بخش­های کشاورزی، شرب و صنعت، از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش فوق در دشت میناب واقع در استان هرمزگان با هدف بررسی روند تغییرات کمیت و کیفیت آب‌زیرزمینی صورت پذیرفت. به‌منظور بررسی تغییرات کمیت آب زیرزمینی از شاخص GRI طی دوره آماری 1365 تا 1394 و به‌منظور شناخت وضعیت کیفی آب از شاخص‌های هدایت الکتریکی (EC)، PH، نسبت جذب سدیم(SAR) و سختی کل آب (T.H) چاه‌های مشاهده‌ای دشت میناب در دوره آماری 1387 تا 1394 استفاده گردید. برای پهنه­بندی ویژگی­های کمی و کیفی آب، از روش IDW در نرم افزار ArcGIS و برای بررسی روند و تغییرات نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی از آزمون تحلیل روند من-کندال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، تمامی پیزومترهای مورد بررسی در مقیاس فصلی و سالانه دارای روند کاهشی بوده به‌طوری‌که بیش‌ترین آماره روند من کندال در شمال دشت مشاهده گردید. بررسی نقشه­های هم مقدار پارامترهای کیفی با استفاده از روش IDW، نشان داد، 63 درصد مساحت منطقه مورد مطالعه دارای وضعیت مناسب از نظر کیفی می‌باشند و تنها مساحت 37 درصد در بخش مرکزی دارای وضعیت نامناسب است.

کلیدواژه‌ها