مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس‌های مکانی و زمانی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرّس.

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه تهران،

چکیده

بررسی توزیع اندازه ذرات رسوب از دهه 80 میلادی به‌صورت دانشی جدید برای بررسی فعل و انفعالات ذرات رسوبی در محیط‌های آبی توسط سه گروه از متخصصان علم هیدرولوژی، ژئومرفولوژی و ژئوشیمی مطرح شد. رفع بسیاری از مشکلات مدیریتی در زمینه حفاظت آب و خاک و هم‌چنین محیط زیست با توجه به هدف محققان به‌ویژه در انتقال آلودگی‌ها نیازمند شناخت دقیق پیچیدگی‌های رفتاری توزیع اندازه ذرات رسوبی در محیط‌های مختلف است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه اطلاعاتی جامع درباره اهمیت و کاربرد اندازه ذرات رسوب در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی انجام شد. در تحقیق حاضر ابتدا تعریفی از اندازه ذرات از دیدگاه متخصصین مختلف، سپس روش‌های اندازه‌گیری اندازه ذرات رسوب و اهمیت اندازه‌گیری آن‌ها و در نهایت بررسی تغییرات زمانی و مکانی توزیع اندازه ذرات رسوب در مقیاس‌های مختلف ارائه شده­است. اطلاعات ارائه شده را می‌توان به‌منظور فهم و مدیریت بهتر انتقال رسوبات و مواد غذایی و آلودگی‌های همراه آن‌ها مانند فسفر، آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین و عوامل بیماری‌زا و هم‌چنین در بهره‌برداری از سامانه‌های مهندسی مثل آب آشامیدنی، فاضلاب‌ها، رودخانه‌ها و شناخت فرآیندهای فرسایش خاک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها