بررسی اثر شیوه‌های مختلف بهره‌برداری بر ویژگی‌های خاک بخشی از حوزه آبخیز هراز

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نویسنده مسئول

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر شیوه‌­های مختلف بهره­‌برداری (افرازی، مشاعی و شورایی) بر ویژگی­‌های خاک در مراتع ییلاقی پلور در استان مازندارن انجام شد. سه سامان عرفی (بزرم موزک، چپک خاص و قاضی مزرعه) به گونه‌­ای انتخاب ­گردید که مناطق نمونه‌­برداری در سه سامان عرفی دارای شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی مشابه‌ی باشند، یعنی در یک طبقه از شیب، جهت و ارتفاع واقع گردند. نمونه‌­برداری خاک از عمق 0-30 سانتی‌متر در 15 نقطه از هر سامان عرفی  انجام شد. در آزمایشگاه خاکشناسی بافت، کربن آلی، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی و درصد رس، درصد سیلت و درصد شن، پتاسیم، منیزیم و فسفر قابل جذب خاک اندازه­گیری شد. سپس مقایسه میانگین مشخصات خاک از طریق آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر خصوصیات خاک، سامان عرفی بزم موزک با شیوه افزاری مقادیر مطلوب­تری از درصد سیلت، درصد رس، منیزیم و پتاسیم قابل جذب را نشان داده است. لذا می‌­توان گفت در منطقه مورد مطالعه شیوه افرازی مدیریت مطلوب­تری را برای خاک فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها