بررسی و تحلیل میزان رضایت‌مندی کشاورزان از اجرای پروژه‌های تامین آب سد حنا در استان اصفهان

نویسندگان

1 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، نویسنده مسول،

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان.

3 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

بدون شک امروزه یکی از پایه­‌های اصلی در توسعه کشور­های مختلف جهان آب است. در شرایط کنونی آب به عنوان مسئله اساسی در توسعه محسوب می­شود. به­ همین دلیل امروز بیشتر دولت­‌ها با احداث سدها به فکر ذخیره آب برای جلوگیری از هدر رفتن آن می­‌باشند، ولی مساله­ی عمده­ای که کمتر مورد توجه سازندگان سد قرار گرفته است، بررسی میزان رضایت­مندی ساکنین منطقه از پیامد‌های حاصل از اجرای این طرح‌­ها می‌­باشد. این پژوهش از دیدگاه کشاورزان بهره‌­بردار از شبکه آبیاری به بررسی میزان رضایت‌مندی بهره‌برداران از اجرای پروژه و شبکه آبیاری پروژه سد حنا در  شهرستان سمیرم می­پردازد. تعداد بهره‌برداران 1610 خانوار می‌­باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد210 نمونه آماری مشخص شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات بدست آمده است. روایی ابزار تحقیق از طریق تایید گروهی از متخصصین مرتبط و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای قسمت­های مختلف میزان رضایت­مندی از اجرای پروژه‌های تامین آب در زمینه­‌های اقتصادی84%، اجتماعی71% و اکولوژیکی 75% محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان رضایت­مندی نسبتا خوبی در بعد اقتصادی از نظر بهره‌­برداران نسبت به احداث سد حاصل شده است. همچنین در بعد اجتماعی عدم رضایت اکثریت بهره‌برداران از مدیریت دولتی حاکم بر منابع آب و نحوه توزیع آن می­باشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد با بالا رفتن اعتماد کشاورزان به مسئولان، رضایت کشاورزان نسبت به احداث سد بیشتر می­شود. ضمن اینکه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که با احتمال 42% قدرت پیش‌بینی می‌توان عوامل موثر بر رضایت­مندی کشاورزان از اجرای پروژه‌های تامین آب در منطقه را  به ترتیب اهمیت و براساس مقدار Beta به افزایش دبی قنات وچشمه‌­ها 255/.، ایجاد تنوع در کشت محصولات 208/.، شاخص کاهش آلودگی آب 206/. و تخصیص منصفانه آب بین کشاورزان 176/. مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها