شناسایی نظام بهره برداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

نقش و اهمیت مراتع به لحاظ تأمین بخش مهمی از نیازهای غذایی مردم جهان بر کسی پوشیده نیست. در این راستا پرداختن
به بازدهی بهینه آن از اهمیت خاصی برخوردار م یباشد. از مسائل بسیار مهم دنیای امروز تصمیم گیری است و با توجه به
ای نکه بسیاری از تصمیمات بر پایه چندین معیار گرفته می‌شود روش های تصمیم گیری چندمعیاره نیز جایگاه ویژه ای دارند.
در این تحقیق با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و به کارگیری مدل فرآیند تحلیل سلسل همراتبی ( AHP )، به انتخاب
ارج‌حترین نظام بهره برداری در مراتع استان گیلان با درنظر گرفتن معیارهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پرداخته و اهمیت و
اولویت آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این پژوهش با ساختن سلسله مراتب و مقایسات زوجی بین معیارها و زیرمعیارها و با
استفاده از نرم افزار Super Decision نظرات متخصصان که شامل کارشناسان مراتع استان گیلان می باشند نسبت به ارجحیت
و اولویت معیارها و راهبردها ارزیابی شد و سپس باتلفیق نتایج حاصل شده، اولویت نهایی راهکارها ب هدست آمد. نتایج حاصل
از تحلیل داده ها در استان گیلان نشان داد که نظام بهره برداری خصوصی با وزن نهایی ( 451 / 0) ارج حترین نظام بهره برداری
و نظام بهره برداری دولتی با وزن نهایی( 317 / 0) در درجه دوم اولویت و نظام سنتی با وزن نهایی ( 222 / 0) در آخرین رتبه قرار
گرفته است.

کلیدواژه‌ها