معرفی روش‌های ارزیابی پروژه های بارورسازی ابرها

نویسنده

.

چکیده

با توجه به خشکسالی های اخیر رخ داده در کشور ایران و اثرات سویی که در حوزه های آبخیز داشته است؛ استفاده بهینه ازمنابع آب و نیز استفاده از روش های جدید استحصال آب نقش مهمی را در مبارزه با بحران آب ایفا م یکند. یکی از روش های نه چندان جدید استحصال آب، استفاده از فن آوری باروری ابرها می‌باشد. نکته قابل توجه میزان تاثیر باروری ابرها بر افزایش میزان آب استحصالی و ارزش اقتصادی آن م یباشد. روش های مختلفی برای ارزیابی پروژه های باروری ابرها پیشنهاد شده است. ارزیابی پروژه های بارورسازی ابر بسیار دشوار است و با چالش‌های فراوانی روبه رو است. هدف از تحقیق حاضر معرفی روش‌های ارزیابی اجرای پروژه های باروری ابرها و چالش های فراروی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها