بررسی کاربرد زمین ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)

نویسنده

دانشگاه جیرفت

چکیده

به دلیل پراکنش زمانی و مکانی نامناسب بارندگی، ایران در زمره کشور های خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. برای تعدیل مشکلات محدودیت منابع آب، ابتکارات و ابداعات متنوعی در زمینه بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی، در ابعاد سازه ای و مدیریتی مورد توجه بوده است. منابع آب سطحی نیز کفاف تأمین آب مساحت زیادی از زمین های کشاورزی را نمی‌دهد. به دلیل همین محدودیت از دیر باز توجه به سوی منابع آب زیر زمینی جلب شده است. پژوهش های زمین شناسی و زمین ریخت‌شناسی به دلیل ارائه شاخص هایی برای اکتشاف آب زیرزمینی و هدایت سریع پژوهشگران برای کشف مناطق دارای منابع آب زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشند. مهمترین اشکال زمین ریخ تشناسی قابل مطالعه از نظر آب های زیرزمینی، مخروط افکنه ها و پادگانه‌های آبرفتی می‌باشند. لذا بنابراین، در این تحقیق سعی بر این است که تاثیر اشکال و فرآیندهای زمین ریخت شناسی دشت جیرفت بر منابع آب زیرزمینی آن بررسی شود. براساس مطالعات انجام شده ابخوان دشت جیرفت سیستمی متشکل از لایه های آبدار، تراوا و ناتراوا است که درون یک گود افتادگی ناودیسی به وجود آمده است ضخامت آبخوان از شمال به جنوب کاهش می‌یابد جهت کلی آب زیرزمینی دشت از شما غرب به جنوب شرق می باشد و مخروظ افکنه های جوان در حاشیه شرقی دشت یکی ار منابع مهم تغذیه‌کننده سفره های ابدار دشت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها