تهیه و اجرای مشارکتمدارانه برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبل هرود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و محیط زیست

2 مدیر اجرائی ملی پروژ ه‌های بی نالمللی حبله رود و منارید

3 دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مدیریت یک حوزه آبخیز، فرآیندی پیچیده و متشکل از اجزای مختلف می باشد که بدون در نظر گرفتن یکایک آن‌ها،
نمی توان به پایداری حوزه امیدوار بود. این نگاه سیستمی به حوزه، رویکردی است که توسط "طرح مدیریت پایدار منابع
آب و خاک حبله‌رود"- طرح مشترک میان برنامه عمران ملل متحد و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در فاز دوم
اجرائی آن در پیش گرفته شده است. حوزه آبخیز حبله رود با حدود 2/ 1 میلیون هکتار مساحت، بین دو استان مرکزی ایران،
تهران و سمنان، قرار گرفته است. این حوزه که به خوبی معرف شرایط متنوع و پیچیده و تا اندازهای دشوار و شکننده اقلیم ایران
می باشد به عنوان پایلوت طرح "مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله‌رود" انتخاب شده است. این طرح تهیه و پیاده سازی برنامه
آمایش سرزمین و برنامه مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز را در فاز دوم اجرائی خود در دستور کار قرار داده است. با توجه به
رویکرد مشارکت مدارانه این طرح بر در نظر گرفتن نقطه نظرات کلیه دست اندرکاران مدیریت و بهره برداری حوزه، برنامه آمایش
سرزمین حوزه آبخیز حبله رود با مشارکت دست اندرکاران مذکور در سال 1391 تهیه و تصویب و از سال 1392 فاز اجرائی آن آغاز شد و هم اکنون در مرحله پیاده سازی در نقاط مختلف حوزه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها