ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی طرح های پخش سیلاب بر آبخوان از دید روستا ییان

نویسندگان

1 استادیارپژوهشی- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-

2 مربی پژوهشی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

3 مربی پژوهشی - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذر بایجان غربی

4 دانشجوی دکترا- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

5 دانشجوی دکترا -مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

6 کارشناس آبخیزداری- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی طرح های پخش سیلاب برآبخوان از دید روستا ییان ساکن در حاشیه این طرح ها انجام شده است. از این رو تحقیق حاضر از این لحاظ، پژوهشی کاربردی و از لحاظ کنترل و نظارت از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق روستائیان ساکن در حاشیه طرح در پنج استان کشور می باشند که در آنها طرح پخش سیلاب بر آبخوان اجرا شده است. جامعه نمونه این تحقیق 400 خانوار می باشند که از بین جامعه آماری پنج استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی، بوشهر، یزد و ایلام بصورت تصادفی انتخاب و برای جمع آوری داده‌های پژوهش مورد سوال قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. بمنظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحب نظران طرح آبخوان و آبخیزداری استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 92 درصد بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ارزیابی ساکنین روستاهای حاشیه طرح آبخوان از اجرای طرح پخش سیلاب بر آبخوان مثبت می‌باشد. علاوه براین نتایج این تحقیق نشان داد که ارزیابی ساکنین روستاهای همجوار از اثرات طرح آبخوان در استان های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که ارزیابی روستا ییان ساکن در حاشیه طرح آبخوان بر اساس سطح تحصیلات، گروه های سنی و گروه های شغلی با همدیگر تفاوت معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها