مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس