پایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش و کاربری اراضی حوزه آبخیز ارکوز با استفاده از سنجش از دور

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگل داری، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری جنگل داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار جنگل، دانشگاه ایلام

کلیدواژه‌ها