تاثیر پوشش گیاهی ترانشه خاکبرداری در جاده های جنگلی بر رواناب و هدررفت خاک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مربی گروه آمار، دانشگاه گنبد کاوش

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه گنبد کاوس

کلیدواژه‌ها