مطالعه بررسی گونه های Helichrysum􀀃globiferum و Helichrysum aucheri بر احیای اراضی شور حوزه های آبخیز

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کلیدواژه‌ها