آنالیز الگوهای فضایی خشک سالی با استفاده از شاخص SPI در استان گلستان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مربی دانشگاه گنبد کاووس

4 .

چکیده

یکی از ویژگی‌های اقلیمی ایران، کمبود بارندگی و نوسانات زیاد آب و هوایی در مقیاس روزانه، فصلی و یا سالانه است. خشکسالی نیز به عنوان یک پدیده اقلیمی، همه‌ساله در کشور اثرات نامطلوبی برجای می‌گذارد. هدف از این تحقیق، بررسی خصوصیات فضایی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از شاخص SPI در مقیاس زمانی ماهانه است. به همین منظور از اطلاعات بارندگی دوره 35 ساله در 23 ایستگاه اقلیمی استفاده گردید. بررسی نمودارهای میانگین های متحرک ماهانه نشان داد که با افزایش مقیاس زمانی، از میزان شدت خشکسالی کاسته و بر میزان تداوم خشکسالی افزوده می‌شود. بیشترین شدت و فراوانی خشکسالی مربوط به ایستگاه‌های نوار شمال شرقی استان گلستان بوده است. همچنین بررسی نقشه‌های پهنه خشکسالی نشان داد با افزایش مقیاس زمانی از میانگین‌های متحرک 3 ماهه به 24 ماهه بر وسعت خشکسالی نیز افزوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها