پیش بینی بارندگی ماهانه ایستگاه بارانسنجی پونل با استفاده از رگرسیون خطی و آنالیز طیف تکین

نویسنده

نویسنده مسئول و استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

بارندگی به عنوان یکی از مهمترین داده‌های ورودی به سیستم های هیدرولوژیک، از پارامتر های مهم مورد استفاده در مدل‌های هیدرولوژیک می‌باشد. در دهه‌های گذشته روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بارندگی ماهانه استفاده شده است. روش آماری رگرسیون خطی یکی از روش های مورد استفاده در مد لسازی فرایند های مختلف هیدرولوژیک از جمله بارندگی می‌باشد. اخیراً نیز استفاده از آنالیز طیف تکین در تحقیقات منابع آب جهت رفع اجزاء تصادفی موجود در سری‌های زمانی هیدرولوژیک به‌طور گسترده ای شایع شده است. هدف اصلی از این تحقیق پیش بینی بارندگی ماهانه با استفاده از ترکیب رگرسیون خطی و آنالیز طیف تکین می‌باشد. بدین منظور داده‌های بارندگی ماهانه طی دوره آماری 20 سال (سال آبی 70 - 1369 تا سال آبی 89 - 1388) در ایستگاه باران‌سنجی پونل (رضوانشهر) در حوزه آبخیز شفارود در استان گیلان مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی، مدل رگرسیون خطی منفرد (بدون استفاده از آنالیز طیف تکین) نیز استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل ترکیب رگرسیون خطی و آنالیز طیف تکین در مقایسه با مدل رگرسیون خطی منفرد عملکرد بسیار مناسبتری را ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها