اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه کاشان

2 عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده

خشکسالی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مهمترین عوامل تنش سفره هستند. مدیریت بهره برداری و خشکسالی ابزاری کارآمد برای متعادل نمودن وضعیت آبخوان دشت الشتر است. برای محقق شدن این امر جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل MODFLOW شبی هسازی گردید. سپس واکنش مدل نسبت به سناریوهای خشکسالی نرمال، متوسط، شدید و خیلی شدید سنجیده شد. نتایج نشان داد که با افزایش خشکسالی، تراز سطح ایستابی و ذخیره سفره کاهش می یابد. برای کنترل اثرات خشکسالی نرمال، متوسط و شدید، مدیریت کاهش 35 درصدی بهره برداری در قالب نصب کنتورهای هوشمند و اجرای طرح های نوین آبیاری سودمند بوده و جهت تعدیل تنش خشکسالی خیلی شدید علاوه بر روش مدیریتی مذکور، اجرای طرح تغذیه مصنوعی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها