نقش پخش سیلاب بر کمیت پوشش گیاهی و تولید در آبخوان میانکوه یزد

نویسندگان

1 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده

در این تحقیق اثر پخش سیلاب بر میزان کمی پوشش گیاهی و تولید در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفت. بدین نحو که حوزه مذکور دارای 6 عرصه پخش و 1 عرصه بعنوان شاهد با شرایط مشابه که عملیات پخش در آن صورت نمی گرفت بود، در هر یک از عرصه های پخش سه ترانسکت 100 متری عمود بر شیب به صورت موازی به فاصله 5 متر از کیدیگر مستقر و در هر ترانسکت 10 پلات 1×2 مترمربعی تعبیه که در آنها درصد تاج پوشش گونه های داخل پلات محاسبه و میزان تولید نیز به روش قطع و توزین اندازه گیری شد. سپس همین پارامترها در داخل منطقه شاهد نیز اندازه گیری شد. نتایج با آزمون دانکن در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی تجزیه وتحلیل شد و نشان دادکه میزان درصد پوشش گیاهی و تولید نسبت به شاهد در سطح خطای 5 درصد دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها