بررسی تحقیقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسایش خندقی در ایران

نویسندگان

1 مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

2 استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

4 کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

یکی از آرمان‌های مورد عنایت در کشور، داشتن برنامه جامع برای کاهش فرسایش و پسرفت خاک است که می‌توان با استفاده از فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین رهیافت‌های عملی و تحقیقاتی به‌سوی آن قدم برداشت. این بررسی به‌منظور بررسی مشکلات و مسائل پیش رو در زمینه پژوهش‌های مهار فرسایش خندقی، ارایه راه‌کارها و رسیدن به یک برنامه جامع انجام شده است. بر همین اساس با کمک دست‌اندرکاران، محققین و اساتید کشاورزی و منابع طبیعی و طی جلسات متعدد، بحث و بررسی عمیق در زمینه‌های مربوطه انجام شد. با طراحی سوالات اساسی و جستجوی جواب‌ها و مثال‌ها، مشکلات و مسائل ارگان‌های مرتبط، ذینفع و یا موثر در فرسایش و حفاظت خاک در سطح کشور را مطرح نمودند. در نتیجه بررسی‌های فوق و پس از مشخص شدن چالش‌های پیش رو، درخت واره مسائل و مشکلات و در نهایت درخت اهداف استخراج شد. هم‌چنین مشکلات و نیازهای تحقیقاتی مشخص و عناوین پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها