مسایل و مشکلات مدیریت و برنامه ریزی حوزه های آبخیز و راهکار تعدیل آن

نویسندگان

1 هیت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

2 هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان

3 هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

4 هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کلیدواژه‌ها