نظری بر سابقه و کاربرد افزودنی های خاک در مدیریت منابع خاک و آب

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزودنی خاک شامل هر گونه ماده‌ای است که بتواند خاک را در برابر عوامل فرساینده خاک به ویژه قطرات باران حفظ نماید
و همچنین زمینه ساز حفظ بهتر منابع آب باشد. لذا آگاهی از انواع افزودنی های خاک و عمل کرد آن‌ها در تدوین برنامه‌های مختلف مدیریت بحران، حفاظت منابع آب و خاک و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ضروری است. حال آنکه اطلاعات مرتبط و جامع در خصوص افزودنی‌های خاک بسیار محدود است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه اطلاعات جامع از پیشینه و جدیدترین مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از افزودنی‌های خاک و ارزیابی تأثیرات مختلف و لحاظ پتانسیل کاربرد آن ها در مهار فرسایش و حفاظت آب انجام شد. در تحقیق حاضر ملاحظات رویکرد استفاده از این مواد در حفاظت آب و خاک و نیز مزایا و معایب آن ها تشریح گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش‌های صورت گرفته نشان داد که افزودنی‌ها از نظر نوع، مواد تشیکل دهنده، نحوه کاربرد و میزان تأثیرگذاری با
هم متفاوت هستند. در همین راستا دسته‌بندی افزودنی‌ها بر اساس مفهوم، نوع و منشأ و عملکرد آن ها صورت گرفته است. همچنین
نتایج به دست آمده در خصوص کاربرد افزودنی‌ها دلالت بر عدم یکسانی و تشابه رفتار آ نها در انواع خاک ها بود. از اطلاعات ارائه شده در تحقیق حاضر می‌توان در برنامه‌ریزی‌های آینده  به‌منظور توسعه پایدار منابع آب و خاک بهره برد.

کلیدواژه‌ها