تعیین عرصه های مناسب اجرای عملیات پیتینگ جهت ذخیره نزولات آسمانی (مطالعه موردی حوضه چاه تلخ سبزوار)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرت عداری دانشگاه محقق اردبیلی

کلیدواژه‌ها