بررسی توانایی داده های سنجندهTeraa SAR-X در پایش حرکت خزشی زمین لغزش در منطقه دورود

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری – پردیس دانشکده‌های فنی – دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد - گروه مهندسی نقشه‌برداری - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشگاه تهران

3 معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

4 رییس گروه تثبیت فرسایش توده‌ای و زمین‌لغزش، معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده

در این مقاله قابلیت داده‌های سنجنده TerraSAR-X به منظور پایش حرکت خزشی زمین‌لغزش در مناطق کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه دورود واقع در استان لرستان در غرب ایران به عنوان یکی از مناطق مستعد زمین‌لغزش در کشور به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. بدلیل وجود زیرساخت‌های مهمی همچون جاده و راه‌آهن در پای شیب‌های لغزشی و مشرف بودن یکی از شیب‌های لغزشی منطقه به شهر دورود، بررسی زمین‌لغزش در این منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. به این منظور ۱۷ تصویر از عبور بالارو سنجنده TerraSAR-X بین ماه‌های ژانویه و نوامبر ۲۰۱۰ تهیه شده و به روش تداخل‌سنجی طول باز کوتاه، جابجایی توده‌های لغزشی در منطقه از نظر مکانی و زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده موفقیت داده‌های سنجنده TerraSAR-X در پایش حرکت خزشی زمین‌لغزش در مناطق کوهستانی لغزشی اطراف شهر دورود است. پیکسل‌های استخراج شده دارای تراکم بالا و پراکندگی یکنواخت چه در مناطق شهری و چه در مناطق کوهستانی هستند. مقدار حرکت خزشی بدست آمده در راستای خط دید سنجنده، در شیب پاگیج مشرف به شهر به میزان حداکثر ۵۰ میلیمتر در سال و در شیب باباهور به میزان حداکثر ۱۵ میلیمتر در سال است.

کلیدواژه‌ها