بررسی نقش ارزش فرصت زمین در احیای حوزه‌های آبخیز

نویسندگان

چکیده

توجه به مدیریت جامع حوزه های آبخیز به عنوان تنها روش مدیریتی مبتنی بر استفاده بهینه و پایدار از منابع محیطی میتواند نقش مهمی در تعدیل خسارات وارده و بهبود شرایط برای تداوم حیات در آبخیز های کشور داشته باشد.آبخیزداری به عنوان یکی ازاصولی ترین روش‌های حفظ مدیریت مناسب منابع طبیعی شناخته شده است که با بهره گیری از مجموعه اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی ومدیریتی در سطح حوزه آبخیز شرایط لازم برای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان حوزه  با لحاظ بهره برداری پایدار از منابع را فراهم می‌آورد.  کاربری اراضی آبخیزها و تغییر آن برای اقدامات حفاظت آب وخاک swc  در مطالعه، مدیریت و اجرای پروژه‌ها  نقش موثری دارند و تحلیل وارزیابی تغییرکاربری اراضی با هزینه فرصت های متفاوت زمین به موضوع حفاظت، جنگلکاری ومرتعداری در حوزه‌ی مورد مطالعه  بصورت یک تصمیم موثر اقتصادی یکی از ارکان تحقیق حاضر بشمار می‌رود. تدوین توصیه های راهبردی برای تصمیم سازی وسیاست‌گذاری در حوزه آبخیز مورد مطالعه و تعمیم آن برای سایر آبخیزها قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها