ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه آبخیز بار نیشابور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

4 دانش‌آموخته رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هر گونه تغییر بلند مدت و غیر قابل بازگشت در وضعیت متوسط جوی را تغییر اقلیم می­نامند. عوامل مختلفی باعث تغییر اقلیم می­شود که افزایش گازهای گلخانه‌­ای را می‌­توان مهمترین عامل آن دانست. سامانه هیدرولوژی به عنوان جزئی از کره زمین می­تواند متحمل اثرات زیادی از تغییر اقلیم باشد. لذا پیش‌­بینی بارش یکی از مهمترین مسائل در مدیریت و برنامه­‌ریزی منابع آب می‌­باشد. در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم بر بارش در حوزه آبخیز بار نیشابور مورد بررسی قرار گرفت. روش ریزمقیاس سازی رگرسیونی- آماری (SDSM) به­عنوان روشی برای کوچک مقیاس کردن خروجی مدل CGCM1 تحت سناریو A1 برای چهار دوره (2000-1971)، (2039-2010)، (2069-2040) و (2099-2070) اجرا گردید. دوره (2000-1971) به عنوان دوره پایه در این تحقیق استفاده شد و بقیه دوره­‌ها نسبت به این دوره مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین بارش سالیانه در هر سه دوره مورد پیش‌­بینی (2039-2010)، (2069-2040) و (2099-2070) به ترتیب 2/7، 5/2 و 6/3 درصد کاهش یافته است. هر چه از سال 2010 به سمت سال 2099 پیش می­رویم بارش در ماه­‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر افزایش و در ماه‌­های ژانویه و فوریه  کاهش می‌­یابد.

کلیدواژه‌ها