مقدمه‌ای بر روش‌های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWR در مدل‌سازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

کیفیت آب از نظر کشاورزی، شرب، صنعت و امثال آن اهمیت دارد. انواع کاربری اراضی در سطح حوزه آبخیز روی کمیت و کیفیت آب رودخانه از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی تاثیر بسزایی دارند. تاکنون در ایران، مدل­سازی مکانی اثرات کاربری اراضی روی پارامترهای کیفی آب مورد توجه قرار نگرفته است. با مدل­سازی مکانی می‌­توان نقشه­ تغییرات مکانی اثرات مثبت یا منفی هر یک از انواع کاربری اراضی را روی پارامترهای کیفیت آب تهیه کرد. بر همین اساس نواحی یا مناطق آلوده کننده در سطح حوزه، قابل شناسایی و مدیریت می­باشد. هدف این مقاله، معرفی روش‌­های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) می‌­باشد. نتایج تحقیقات انجام شده در خارج بیانگر کارایی بالاتر مدل GWR نسبت به OLS می­‌باشد. استفاده از مدل GWR در مطالعات و تحقیقات آبخیزداری ایران توصیه می‌­شود.

کلیدواژه‌ها