تحلیل روند ارتفاع بارش برف در بخش‌هایی از حوزه‌های آبخیزسفیدرود و دریاچه نمک

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس،نویسنده مسئول

چکیده

پراکنش زمانی و مکانی برف تحت تاثیرتغییرات اقلیمی است. این پژوهش با هدف تحلیل روند ارتفاع بارش برف در بخشی از منطقه حوزه‌های آبخیز دریاچه نمک و سفیدرود انجام شده است. تعیین روند در 27 ایستگاه دارای آمار کافی از سال 1336 الی 1391 انجام گرفت. برای ارزیابی وجود یا عدم وجود روند از آزمون ناپارامتری من–کندال و برای میزان بزرگی تغییرات از آزمون سن استفاده شد. نتایج تحلیل ارتفاع بارش برف نشان داد تعداد سری‌های که دارای روند کاهش می یابد در سطح معنی‌داری 10درصد نسبت به سری­ های که دارای روند افزایش ی­اند بیش‌تر است. از تعداد 27 ایستگاه که همگی در دی­ماه بارش برف را ثبت کرده­اند 12 ایستگاه روند افزایش بارش برف را نشان دادند. این درحالی است که در بهمن و اسفند‌ماه به‌ترتیب 19 و 23 ایستگاه روند کاهشی ارتفاع بارش برف نشان دادند. هم‌چنین در فروردین‌ماه 12 ایستگاه نشان­دهنده افزایشی بودن روند ارتفاع بارش برف و ایستگاه‌­های گرمابدر و سیرا در سطح اعتماد 95درصد روند کاهشی را نشان می­‌دهند.

کلیدواژه‌ها