بررسی ارزش‌گذاری و کارکردهای اقتصادی پوشش گیاهی و برآورد خسارات ناشی از عملیات عمرانی در حوزه‌های آبخیز کشور (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران نویسنده مسئول

چکیده

پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در یک حوزه آبخیز به‌عنوان یک سیستم حیات‌بخش حائز اهمیت است. علاوه بر آن پوشش گیاهی دارای کارکردها و قابلیت‌های چندگانه‌ای است که می‌تواند بر بقاء، بهبود و اصلاح سایر سیستم‌های حیات بخش در یک حوزه‌های آبخیز تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر به‌منظور ارزش‌گذاری و کارکردهای اقتصادی پوشش گیاهی استان کرمانشاه، کلیه آمار و اطلاعات مورد نیاز به‌صورت میدانی و با تدوین پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. قابلیت اعتماد داده‌ها با استفاده از روش‌های لیکرت و ضریب آلفای کرنباخ انجام شد. هم‌چنین بر اساس مطالعات انجام شده و نقشه مناطق اکولوژیک استان، سایر اطلاعات جمع‌آوری، و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. سپس عوامل مؤثر در تخریب پوشش گیاهی حوزه‌های آبخیز استان به‌دست آمد. نتایج کارکردها و ارزیابی اقتصادی پوشش گیاهی جنگلی و مراتعی به‌صورت جداگانه و در قالب جداول محاسباتی شامل ارزش اقتصادی واقعی جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق با ارقام جهانی ارائه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش اطلاعات جامعی را برای تعیین خسارات و ارزش‌گذاری برای مدیران و کارشناسان سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور و کارشناسان رسمی دادگستری فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها