تحلیلی برعوامل مؤثر برمشارکت ساکنین حوزه‌های آبخیزدر فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بن چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران.

2 مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی ، شهرکرد، ایران

3 کارشناس ارشد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال وبختیاری

چکیده

طرح‌­های آبخیزداری برای حفظ منابع آب وخاک به‌­عنوان سرمایه‌های عظیم کشور و در راستای توسعه و عمران حوزه‌های آبخیز و دستیابی به توسعه پایدار اجرا می‌شوند. موفق‌ترین طرح­های آبخیزداری را آن دسته از طرح­هایی تشکیل می‌دهند که توانسته‌اند بین اهداف آبخیزداری و نیازهای مردم پلی برقرار ساخته و آن­‌ها را هماهنگ سازند. این مقاله حاصل انجام یک پروژه پژوهشی است که با هدف بررسی و شناخت میزان تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در عملیات آبخیزداری و عوامل مؤثر برآن وهم‌چنین شناخت زمینه‌های جلب مشارکت ساکنین حوزه‌­های آبخیز در فعالیت‌های آبخیزداری بااستفاده‌از ابزارها وشیوه‌های مناسب مشارکتی در حوزه‌ی آبخیز بن از استان چهارمحال وبختیاری به انجام رسید. پژوهش به شیوه‌­ی مشاهده­ای - میدانی و با تکمیل پرسش‌نامه از ساکنین حوزه‌­های آبخیز صورت پذیرفته و نتایج اخذشده با استفاده از آمارتوصیفی طبقه بندی شده سپس بااستفاده از رگرسیون خطی و نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج رگرسیون گام به گام در حوزه آبخیز بن نشان ‌می‌دهد که از بین متغیرهای مختلف فقط دو متغیر میزان آگاهی مردم از فواید و مزایای فعالیت‌های آبخیزداری با ضریب 727/0 و مطابقت فعالیت‌های آبخیزداری با نیازهای روستا با ضریب 375/0 در مدل رگرسیونی باقی ماندند. بنابراین میزان مشارکت آبخیز نشینان ارتباط مستقیمی با تطابق فعالیت های آبخیزداری با نیازهای روستائیان ومیزان آگاهی آن ها از فواید ومزایای پروژه‌های آبخیزداری دارد. تشکیل‌کلاس‌های آموزشی- ترویجی واستفاده ازظرفیت رسانه‌های جمعی به ویژ‌ه صدا جهت آشنایی ساکنین حوزه‌های آبخیز باماهیت وفواید پروژه‌های متنوع آبخیزداری دوگام اساسی در جلب مشارکت آبخیزنشینان و موفقیت پروژه‌های آبخیزداری است.

کلیدواژه‌ها