دوره و شماره: دوره 9، شماره 32 - شماره پیاپی 7، فروردین 1400، صفحه 1-77 
مفهوم تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

صفحه 1-13

مرضیه پارسازاده کلوانق؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی


توصیف ویژگی‌‏های سیلاب در حوزه‏‌های آبخیز ساحلی مازندران (مطالعه موردی: حوضه سراج‌محله)

صفحه 14-18

اسماعیل مختارپور؛ مصطفی رشیدپور؛ محمدعلی هادیان امری


ارزیابی روش‌های فازی و کلاسیک تحلیل سلسله مراتبی در اولویت‌بندی زیرحوضه‌های منطقه 22 تهران از منظر آبخیزداری

صفحه 19-31

علی حاجی الیاسی


تحلیلی برعوامل مؤثر برمشارکت ساکنین حوزه‌های آبخیزدر فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بن چهارمحال و بختیاری)

صفحه 32-40

سیدنعیم امامی؛ محمد نکویی مهر؛ زهرا الیاسی


بررسی وضعیت و ارزیابی میزان کمبود و تنش آبی منابع آب حوزه آبخیز گرگان‏رود با استفاده از شاخص فالکن‏مارک

صفحه 41-50

ادیت عیشویی؛ میرحسن میریعقوب‏‌زاده؛ کاکا شاهدی


ارزیابی کیفی مدل‌های IntErO، EPM، MPSIAC و RUSLE به‌منظور انتخاب مدل‌های بهینه برای شرایط مختلف در شرح خدمات مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری

صفحه 52-66

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


اثرات همه‌گیری کووید–19 بر محیط ‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی

صفحه 67-77

محمد پورالخاص نوکنده‌یی؛ ویدا امان‌جهانی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی