بررسی وضعیت و ارزیابی میزان کمبود و تنش آبی منابع آب حوزه آبخیز گرگان‏رود با استفاده از شاخص فالکن‏مارک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران.

2 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران، نویسنده مسئول،

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

وجود آب جهت ادامه حیات موجودات زنده فاکتور بسیار مهم و اساسی و در عین حال یک اصل بنیادی در زمینه توسعه جوامع انسانی به شمار می‎‌رود. ادامه روند نامطلوب وضعیت منابع آبی در سطح جهان و پیش‌‎بینی‌های صورت گرفته مبنی بر این‌که وضعیت تخصیص آب در وضعیت بحرانی قرار دارد، محققین و نهادهای بین‌‏المللی را بر آن داشته تا مطالعات گسترده‎ای را در زمینه منابع آبی و مدیریت آن‎‌ها اعمال نمایند. بر این اساس شاخص‎‌های متفاوتی برای سنجش وضعیت منابع آب، تعیین میزان فقر ناشی از کمبود آب و تنش آبی پیشنهاد داده‎اند. در تحقیق حاضر، شاخص فالکن مارک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در زمینه بررسی وضعیت منابع آب جهت بررسی میزان مصرف سرانه آب در ارتباط با نرخ رشد جمعیت در حوضه گرگان‎رود که یکی از پرآب‎ترین حوضه‎‌‌های کشور واقع در شمال کشور و شرق دریای خزر می‎باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده شاخص فالکن مارک مقدار عددی بیش از 3000 را کسب نموده، که نشان‌دهنده وضعیت مناسب منابع آب این حوضه بوده و در حال حاضر تنش آبی در آن مشاهده نمی‎شود. بخش کشاورزی بیش‌ترین مصرف آب در این منطقه را به خود اختصاص داده است. پس از کشاورزی، بیش‌ترین مصرف آب در منطقه مربوط به شرب بوده و صنعت بخش بسیار ناچیزی از میزان مصرف را دربر می‏‌گیرد.

کلیدواژه‌ها