ارزیابی ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت باشت و کیفیت آن با استفاده از شاخص‌های کیفی

نویسندگان

1 دکتری هیدروژئولوژی، نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

3 کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

4 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمی منابع آب‌های زیرزمینی دشت باشت از نتایج آنالیز 10 نمونه آب زیرزمینی در ماه‌های خشک و تر سال 97-1396 استفاده شده است. یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش دهنده کیفیت آب زیرزمینی این آبخوان ترکیب سنگی منطقه است که بیشتر سنگ‌­های رسوبی و به ویژه تبخیری­‌ها را در بر می­‌گیرد. به منظور ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت باشت از بررسی‌های زمین‌­شناسی، تبادلات یونی، دیاگرام‌های هیدروژئوشیمیایی و شاخص اشباع استفاده شده است. نتایج آنالیزهای صورت گرفته نشان داد که آب‌­ها عمدتاً دارای تیپ و رخسارۀ بی­کربناته کلسیک و سولفاته کلسیک هستند. نتایج ارزیابی کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نمودارهای ترکیبی یون‌­ها و شاخص اشباع کانی‌ها نشان داد که این آب­‌ها نسبت به کانی­‌های دولومیت و کلسیت فوق اشباع و نسبت به کانی‌­ها سولفاته تحت اشباع هستند و تبادلات یونی عادی و معکوس در منطقه رخ داده است. بررسی‌­ها نشان داد که کیفیت شیمیایی آب­ توسط مسیر جریان و سنگ‌شناسی مخزن کنترل می­شود. نقشه پهنه‌بندی کیفی دشت باشت بر اساس شاخص GWQI گویای این است که حدود 3/91 و 7/8 درصد از سفره آب زیرزمینی مورد مطالعه به‌ترتیب دارای کیفیتی خوب و بد می­باشد.

کلیدواژه‌ها