داوران

**داوران محترم می‌توانند بر اساس راهنمای تصویری زیر، اقدام به داوری مقالات بفرمایند. **

 

**داوران محترم می‌توانند بر اساس راهنمای تصویری زیر، اقدام به دریافت گواهی داوری مقالات، بفرمایند. **