سامانه مکانی هوشمند برآورد رسوب معلق رودخانه‌های کشور

نویسندگان

استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در سامانه­‌های هیدرولوژیکی (حوزه‌های آبخیز)، که از پیچیدگی زیاد برخوردار بوده و در عین حال درک و دانش ما از اجزاء و فرآیندهای درون آن همواره با عدم قطعیت روبرو است، استفاده از روش‌های محاسبات نرم، ابزاری مناسب جهت مدل‌سازی و برآورد متغیرهای محیطی نظیر برآورد رسوب معلق رودخانه‌ها می‌باشند. سامانه مکانی هوشمند شبیه‌ساز رسوب معلق، یک نرم‌افزار ویژه و تخصصی به منظور ذخیره‌سازی، شبیه‌سازی، و مدیریت بهینه داده‌های رسوب معلق رودخانه‌های کشور است. این نرم‌افزار با استفاده از کتابخانه‌های متن باز GIS و زبان برنامه‌نویسی #Framework Visual C .NET بطور کاملا" هدفمند طراحی و کدنویسی شده است و تمامی مراحل لازم برای یک مدل‌سازی موفق با شبکه عصبی مصنوعی MLP (پرسپترون چند لایه) اعم از بارگذاری سری‌های زمانی، خوشه‌بندی، تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، شبیه‌سازی و ارزیابی خطا را شامل می‌شود. شبیه‌سازی رسوب معلق در این سامانه می‌تواند تک متغیره (صرفا" بر اساس دبی جریان) یا چند متغیره (دبی جریان، دما، بارش و غیره) انجام شود. این سامانه، که تاکنون نزدیک به 9000 خط برنامه برای آن نوشته شده است می‌تواند، به­عنوان یک زیر ساخت ملی، در شبیه‌سازی و مدیریت رسوب معلق کلیه ایستگاه‌های هیدرومتری کشور، مورد استفاده سازمان‌های ذی­ربط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها