تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی‌های اقلیمی در استان یزد

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران و نویسنده مسئول

2 استادیار دانشکده نابع طبیعی دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری آب دانشگاه هرمزگان، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

4 استادیار پژوهشی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،ایران

5 محقق پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

چکیده

خشکسالی یکی از تغییرات معمول اقلیمی‌‌می باشند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدت‌­های زیاد هر چند سال یکبار در بر می­‌گیرد. در استان یزد نیز، بروز خشکسالی‌های شدید و طولانی مدت، خصوصاً در دهه اخیر آسیب‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد این استان تحمیل نموده و بر مشکلات معیشتی کشاورزان و روستائیان افزوده است. در این پژوهش ویژگی‌های پدیده خشکسالی نظیر شدت و تداوم در سطح استان برای اولین بار با کاملترین پوشش ایستگاه­‌های هواشناسی و وزارت نیرو به صورت نقطه‌ای تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل شدت خشکسالی استان یزد نشان می‌دهد که شدیدترین خشکسالی‌­ها در سال آبی 79-1378 رخ داده است. هم­چنین بیشترین تداوم خشکسالی به مدت هشت سال مربوط به شهر یزد(ایستگاه‌­های مرکز پژوهشی و محمدآباد یزد) و پس از آن شهرستان بافق با مدت تداوم هفت سال(ایستگاه‌­های قطروم، کوشک) است. هم­چنین نتایج نشان داد، فراوانی بیشترین تداوم خشکسالی اتفاق افتاده در سطح استان دو و سه ساله فراگیرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها