دوره و شماره: دوره 7، شماره 26 - شماره پیاپی 7، آبان 1398، صفحه 1-67 
تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی‌های اقلیمی در استان یزد

صفحه 1-10

جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی؛ محمد اکرامی؛ مسعود گودرزی؛ علی بمان میرجلیلی


هدررفت خاک و عناصر مغذی در اثر برداشت محصول‌های کشاورزی: اهمیت و عوامل تعیین‌کننده

صفحه 11-16

بهجت تاج‌الدین


ارزیابی پارامترهای دما و بارندگی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM در شهرستان بیرجند

صفحه 17-25

محمدحسین جهانگیر؛ الیاس ریحانی؛ اقبال نوروزی


تحلیلی بر عملکرد طرح‌های جامع ملی مقابله با بیابان‌زایی در ایران با استفاده از مدل Morris

صفحه 26-33

فرشاد رستم اصل؛ محسن آرمین


مدیریت آب مجازی محصولات کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 34-44

محمدابراهیم بنی حبیب؛ محمدحسین هادی‌نژاد؛ علی محمدی


معیارها و شاخص‌های پیشنهادی ارزیابی پایداری پروژه‌های تغذیه مصنوعی در چارچوب DPSIR (مطالعه موردی: پروژه تغذیه مصنوعی کال – جنوب استان فارس)

صفحه 45-56

حسن مقیم؛ حنّانه محمدی کنگرانی؛ رشک حلی‌ساز


مقایسه تأثیر دو اصلاح‌کننده آلی و پلیمری بر تبخیر رطوبت سطح خاک

صفحه 57-67

رضا بیات؛ زهرا گرامی؛ محمود عرب‌خدری؛ سید مهرداد جلیلیان