ارزیابی پارامترهای دما و بارندگی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM در شهرستان بیرجند

نویسندگان

1 استادیار گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران و نویسنده مسئول،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران.

چکیده

پیش‌بینی میزان بارندگی و درجه حرارت یکی از مهمترین مسائل در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب می‌باشد.برای استفاده از مدل­های گردش عمومی جو GCM در مطالعات منابع آب لازم است که با استفاده از روش­های مختلف آن‌­ها را کوچک ­مقیاس نمود. در این تحقیق، مدل SDSM با استفاده از خروجی­‌های مدل Hadcm3 اجرا گردید. بر اساس نتایج حاصل از ریزمقیاس سازی داده‌های SDSM، پارامترهای اقلیمی در سه دوره 20 ساله تحت سناریوهای  A2وB2 از مدل Hadcm3 برای ایستگاه سینوپتیک بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مقادیر درجه حرارت همبستگی بیشتری با داده‌­های مشاهداتی در مقایسه با میزان بارندگی داشته‌­اند که در دوره­‌های اول، دوم و سوم توسط سناریو A2، درجه حرارت میانگین به ترتیب 82/5، 41/8 و 56/14 درصد و در سناریو B2 به‌­ترتیب 08/4، 06/9 و 42/11 درصد نسبت به دوره پایه در ایستگاه سینوپتیک بیرجند افزایش می‌یابد و مقدار بارندگی سالانه برای سه دوره مورد مطالعه توسط سناریو  A2 به ترتیب 46/1+ ،27/2-  و 66/8- درصد نسبت به دوره پایه تغییر خواهد کرد و در سه دوره موردنظر بر اساس سناریو  B2 نیز میزان بارندگی کاهش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها