اولویت‌بندی زیر حوزه‌های آبخیز سزار بر اساس بروز سیل با استفاده از الگوریتم بوردا

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد آبخیزداری،گروه مهندسی مرتع وآبخیزداری،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی،دانشگاه لرستان.

2 دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، نویسنده مسئول،

3 دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان.

چکیده

تعیین اولویت‌بندی عملیات اجرایی در پروژه‌های آبخیزداری برای کاهش خطرات بروز سیل به علت تأثیر از پارامترهای مختلف، پیچیده و البته مهم و ضروی است. تئوری بازی در اتخاذ تصمیم بهینه برای حل مسائل چند هدفه،کارایی بسیار بالایی دارد. در این مطالعه، این تئوری برای اولویت‌بندی بر اساس خطر بروز سیل در حوزه آبخیز سزار مدنظر قرار گرفت و با استفاده از الگوریتم بوردا در تئوری بازی، مؤثرترین پارامترها در تمامی زیر حوزه‌ها و نیز بحرانی‌ترین زیر حوزه‌ها مشخص شدند. با اجرای روش امتیازدهی بوردا، پارامترهای کاربری مسکونی با امتیاز 5/93، تراکم زهکشی با امتیاز 91 و شیب متوسط و شکل زیر حوزه با امتیاز 5/90، مؤثرترین پارامترها در رقابت بین 12 پارامتر در تمامی زیر حوزه‌ها بودند درنهایت نقشه‌ی اولویت‌بندی زیر حوزه‌های سزار با روش بوردا ارائه شد که این نقشه حاصل رقابت تمامی پارامترهای مؤثر در حوضه در تمامی زیر حوضه‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها