تحلیل مکانی و پایش خشکسالی اقلیمی با سه شاخص SPI، ZSI و EDI (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد‌یار، گروه گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، نویسنده مسئول،

چکیده

خشکسالی و کمبود آب می­تواند سبب ایجاد بحران‌­های جدی در زندگی انسان­‌ها شود. خشکسالی پدیده­ای برگشت‌­پذیر است که می‌­تواند به طور غیرمستقیم سبب بحران­‌های اجتماعی، به خطر افتادن بهداشت عمومی، تاثیرات منفی بر محیط­زیست و اکولوژی و ... گردد. در این مطالعه به­‌منظور تحلیل خشکسالی اقلیمی استان اصفهان، از داده‌­های بارش 21 ایستگاه سینوپتیک در بازه زمانی 1371 تا 1396 استفاده شد و شاخص‌­هایEDI ، SPI و  ZSI با کدنویسی در نرم‌افزار MATLAB محاسبه شد. جهت پهنه‌­بندی مقادیر محاسبه شده­ شاخص‌‌های مذکور، از نرم‌افزار ArcGIS10.3 و تخمین­گر کریجینگ استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت هر سه شاخص مورد استفاده  متفاوت بود. طوری که در نتایج شاخص SPI، مساحت کلاس‌­های خشکسالی متوسط و شدید از سال 1371 تا 1396 به ترتیب از صفر به 7/2 و 1/16 درصد افزایش داشت. نتایج شاخص ZSI در کلاس ترسالی متوسط، شدید و بسیار شدید در سال 1396 به‌­ترتیب کاهش 9/95، 1/95 و 3/97 درصدی نسبت به سال داشته است. در شاخص EDI، عمده مساحت استان در سال­های 1371، 1385 و 1396 به‌­ترتیب در کلاس‌­های ترسالی بسیار شدید، ترسالی بسیار شدید و خشکسالی شدید به ترتیب با درصد مساحت 6/33، 8/49 و 6/44 قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها